top of page
DSC04278.jpg

SẢN PHẨM

Tự hào sản xuất tại Việt Nam

Tự hào sản xuất tại Việt Nam

BV (4)_edited.png
Logo white.png

Side Seam Belt

FIBC Bulk Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
Side Seam
03.png
Logo white.png
Logo white.png
01.png
Logo white.png
Logo white.png
05.png
Logo white.png
Logo white.png
06.png
Logo white.png
Logo white.png
02.png
Logo white.png
Logo white.png

Side Seam Belt
SS - 092

Open Top, Flat Bottom

Side Seam Belt
SS - 093

Open Top, D/S Bottom

Side Seam Belt
SS - 094

F/S Top, Flat Bottom

Side Seam Belt
SS - 095

F/S Top, D/S Bottom

Side Seam Belt
SS - 096

Skirt Top, D/S Bottom

kanetora.png
Logo white.png

Tubular Design

FIBC Bulk Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
07.png
Logo white.png
Logo white.png
08.png
Logo white.png
Logo white.png
09.png
Logo white.png
Logo white.png
10.png
Logo white.png
Logo white.png
12.png
Logo white.png
Logo white.png

Tubular Design
TD - 081

Open Top, Flat Bottom

Tubular Design
TD - 082

Open Top, D/S Bottom

Tubular Design
TD - 083

F/S Top, Flat Bottom

Tubular Design
TD - 084

F/S Top, D/S Bottom

Tubular Design
TD - 085

Skirt Top, D/S Bottom

BV JFT 02 (4).png
Logo white.png

Circular Design

FIBC Bulk Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
07.png
Logo white.png
Logo white.png
05.png
Logo white.png
Logo white.png
08.png
Logo white.png
Logo white.png
03.png
Logo white.png
Logo white.png
01.png
Logo white.png
Logo white.png

Circular Design
CD - 0633

Skirt Top, Flat Bottom

Circular Design
CD - 0634

Skirt Top, D/S Bottom

Circular Design
CD - 0635

F/S Top, Flat Bottom

Circular Design
CD - 0636

Skirt Top, Flat Bottom

Circular Design
CD - 0637

Skirt Top, D/S Bottom

BV BAT GIAC LECH.png
Logo white.png

4 Panel/U Panel

FIBC Bulk Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
ádasda.png
Logo white.png

FIBC Sling Bag

FIBC Bulk Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
Sling
hhhh.png
Logo white.png
Logo white.png
Logo white.png

Ad-Star Bag

Ad-star Bag/Bottom Valve Bag
Color
/ Customized
Size
/ Customized
Thời Gian
Dán đáy
bottom of page